Matthew, 4:19 - 5:22  library: BL  folio: 201b  scribe: A

Transcription

4: 19 τε ὀπιϲω μου · και ποιηϲω ϋμαϲ γενεϲθαι αλιειϲ ανων

20 ὁι δε ευθεωϲ αφεντεϲ τα δικτυα ηκολουθηϲαν αυτω ·

21 και προβαϲ εκειθεν ˙ ϊδεν αλʼλουϲ δυο αδελφουϲ · ϊακωβον τον του ζεβεδαιου · και ϊωανʼνην τον αδελφον ἁυτου · εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πρϲ ἁυτων καταρτίζονταϲ τα δικτυα ἁυτων και εκαλεϲεν αυτουϲ ·

22 οι δε ευθεωϲ αφετεϲ το πλοιον αυτων και τον πατερα ἁυτων ηκολουθηϲαν αυτω :

23 και περιῆγεν ο ιϲ εν τη γαλιλαια διδαϲκων αυτουϲ εν ταιϲ ϲυναγωγαιϲ ἀυτων και κηρυϲϲων το ευαγʼγελιον τηϲ βαϲιλιαϲ · και θεραπευω παϲαν νοϲον και παϲαν μαλακιαν εν τω λαω ·

24 και εξηλθεν η ακοη αυτου ειϲ παϲαν την ϲυριαν και προϲηνεγʼκα αυτω πανταϲ τουϲ κακωϲ εχονταϲ ποικιλαιϲ νοϲοιϲ και βαϲανουϲ ϲυνεχομενουϲ και δε̣μονιαζομενουϲ και ϲεληνιαζομενουϲ · και παραλυτικουϲ · και εθεραπευϲεν αυτουϲ

25 και ηκολουθηϲα αυτω οχλοι πολʼλοι απο τηϲ γαλιλαιαϲ και δεκαπολεωϲ και ϊεροϲολυμων · και ϊουδαιαϲ · και περαν του ϊορδανου :

5: 1 ϊδων δε τουϲ οχλουϲ ανεβη ειϲ το οροϲ και καθιϲαντοϲ αυτου προϲηλθαν αυτω οι μαθηται αυτου ·

2 και ανοιξαϲ το ϲτομα ἁυτου εδιδαϲκεν αυτουϲ λεγω :

3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνι ὁτι αυτων εϲτιν η βαϲιλια των ουνω

4 μακαριοι οι πενθουντεϲ οτι αυτοι παρακληθηϲονται ·

5 μακαριοι οι πραειϲ ὁτι αυτοι κληρονομηϲουϲιν την γην

6 μακαριοι ὁι πινωτεϲ και διψωντεϲ την δικαιοϲυνη οτι αυτοι χορταϲθηϲονται ·

7 μακαριοι ὁι ελεημονεϲ ὁτι αυτοι ελεηθηϲονται

8 μακαριοι ὁι καθαροι τη καρ̣δια ὁτι αυτοι τον θν οψονται

9 μακαριοι ὁι ϊρηνοποιοι οτι υιοι θυ κληθηϲονται ·

10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκε δικαιοϲυνηϲ ὁτι αυτων εϲτιν η βαϲιλια των ουρανω ·

11 μακαριοι εϲτε οτα ονειδιϲωϲιν υμαϲ και διωξουϲιν · και ειπωϲιν παν πονηρον καθ υμων ψευδομενοι ενεκεν εμου ·

12 χαιρεται και αγαλʼλιαϲθε ὁτι ο μιϲθοϲ υμων πολυϲ εν τοιϲ ουνοιϲ ουτωϲ γαρ εδιωξαν τουϲ προφηταϲ τουϲ προ υμων ·

13 υμιϲ ὲϲτε το ἁλα τηϲ γηϲ εαν δε το ἁλα μωρανθῆ εν τίνι ἁλιϲθηϲεται · ειϲ ουδεν ϊϲχυει ετι ει μη βληθεν εξω καταπατιϲθε υπο των ανθρωπων ·

14 υμειϲ εϲται το φωϲ του κοϲμου · ου δυναται πολιϲ κρυβηναι επανω ορουϲ κειμενη

15 ουδε κεουϲιν λυχνο και τιθεαϲιν αυτον υπο τον μοδιο αλʼλʼ επι την λυχνιαν · και λαμπι παϲιν τοιϲ εν τη οικια

16 ὁυτωϲ λαμψατω το φωϲ υμων εμπροϲθε των ανων οπωϲ ἴδωϲιν υμων τα καλα εργα και δοξαϲωϲιν τον πρα υμων τον εν τοιϲ ουνοιϲ ·

17 μη νομιϲητε οτι ηλθον καταλυϲαι τον νομον η τουϲ προφηταϲ ουκʼ ηλθον καταλυϲαι αλʼλα πληρωϲαι ·

18 αμην γαρ λεγω υμιν ἑωϲ αν παρελθη ουρανοϲ και γη ϊῶτα εν μία κεραια ου μη παρελθη απο του νομου ἑωϲ αν παντα γενηται ·

19 ὁϲ εαν ουν λυϲη μιαν των εντολω τουτων των ελαχιϲτων και διδαξη ουτωϲ τουϲ αθρωπουϲ ελαχιϲτοϲ κληθηϲετε εν τη βαϲιλια τω ουνων

20 λεγω γαρ υμιν ὁτι εαν μη περιϲϲευϲη υμω η δικαιοϲυνη πλεον των γραμʼματεων και φαριϲαιων ου μη ειϲελθηται ειϲ την βαϲιλιαν των ουρανων

21 ηκουϲατε οτι ερʼρεθη τοιϲ αρχαιοιϲ ου φονευϲειϲ ὁϲ δ αν φονευϲη ενοχοϲ εϲται τη κριϲει ·

22 εγω δε λεγω ϋμιν οτι πᾶϲ οργιζομενοϲ τω αδελφω ἁυτου ενοχοϲ εϲτε τη κριϲει · οϲ δ αν είπη τω αδελφω ἁυτου ραχα ενοχοϲ εϲται τω ϲυνεδριω ˙ ὁϲ δʼ αν

Image

Translation

19 And he said to them: Come after me, and I will make you fishers of men.

20 And they immediately left their nets and followed him.

21 And going on thence, he saw other two brothers, James the son of Zebedee, and John his brother, in the ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

22 And immediately leaving the ship and their father, they followed him.

23 And he went about in the whole of Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and curing every disease and every malady among the people.

24 And his fame went abroad into the whole of Syria; and they brought to him all that were sick with various diseases, and that were afflicted with torments, and those possessed with demons, and lunatics, and paralytics; and he cured them.

25 And there followed him many multitudes from Galilee, and Decapolis, and Jerusalem, and Judea, and from beyond the Jordan.

1 But seeing the multitudes, he went up into the mountain; and when he had sat down, his disciples came to him;

2 and he opened his mouth and taught them, saying:

3 Blessed are the poor in spirit; for theirs in the kingdom of the heavens.

4 Blessed are the meek; for they shall inherit the earth.

5 Blessed are they that mourn; for they shall be comforted.

6 Blessed are they that hunger and thirst for righteousness; for they shall be filled.

7 Blessed are the merciful; for they shall receive mercy.

8 Blessed are the pure in heart; for they shall see God.

9 Blessed are the peacemakers; for they shall be called sons of God.

10 Blessed are they that are persecuted for righteousness' sake; for theirs is the kingdom of the heavens.

11 Blessed are you when they shall reproach you, and persecute you, and say every evil thing against you falsely for my sake.

12 Rejoice, and be exceeding glad; for great is your reward in the heavens; for so persecuted they the prophets that were before you.

13 You are the salt of the earth; but if the salt shall have become tasteless, by what means shall it be salted? It is then good for nothing but, after being cast out, to be trod upon by men.

14 You are the light of the world. A city that lies upon a mountain cannot be hid:

15 neither do men light a lamp and put it under the measure, but on the lampstand, and it gives light to all that are in the house.

16 So let your light shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in the heavens.

17 Think not that I have come to destroy the law or the prophets: I have not come to destroy, but to fulfill.

18 For verily I say to you, till heaven and earth pass away, one yod or one point shall in no way pass from the law, till all be accomplished.

19 Whoever therefore shall make void one of the least of these commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of the heavens; but whoever shall do and teach, he shall be called great in the kingdom of the heavens,

20 For I say to you, that unless your righteousness shall be more abundant than that of the scribes and Pharisees, you can by no means enter into the kingdom of the heavens.

21 You have heard that it was said to the ancients: Thou shalt not kill; and whoever shall kill shall be liable to the judgment.

22 But I say to you, that whoever is angry with his brother shall be liable to the judgment; and whoever shall say to his brother. Worthless fellow, shall be liable to the Sanhedrim; but whoever shall say: Thou fool, shall be liable to be cast into hellfire.

Physical description

parchment
scribalConservation
codicology
previousTreatment
condition
conditionRepairs
conservationTreatment